Våra tjänster

Research One arbetar brett med en mängd olika undersökningsmetoder:survey-1594962_1920

  • Enkäter genom mailutskick ett bestämt antal frågor mailas ut till ett stort antal potentiella respondenter
  • Enkätinsamling på fält – fältarbetare står på givna platser och ställer frågor till förbipasserande personer
  • Telefonintervjuer – intervjuare ringer upp ett urval av respondenter för att ställa frågor
  • Djupintervjuer – intervjuare träffar respondenter för ett längre samtal
  • Fokusgrupper – ett antal utvalda personer diskuterar en fråga i grupp
  • Desk research
  • Statistiska analyser – Research One går på djupet kring resultatet av en eller flera undersökningar

Enbart datainsamling eller hela projekt

På Research One erbjuder vi alltifrån rena datainsamlingstjänster, med grund i någon av undersökningsmetoderna ovan, till hela projekt där även enkätkonstruktion, analys och rapport ingår. I de fall där kunden enbart är intresserad av datainsamling är det vanligt att vi arbetar enligt ett avropsupplägg, där kunden på mer eller mindre kort varsel kan beställa insamlingstjänster. Detta är inte minst vanligt inom turism och evenemang, där Research One ofta utför enkätintervjuer på plats.

Ett helt undersökningsprojekt ”från ax till limpa” innebär generellt att vi på Research One ansvarar för hela upplägget, och beställaren är delaktig i den mån de själva vill. Ett sådant projekt omfattar oftast följande praktiska delar:

Uppstart – projektet planeras i detalj med avseende på utförande, omfattning och tidsåtgång. Detta görs vanligen vid ett uppstartsmöte med beställaren. Praktiska förutsättningar avhandlas, metod bestäms och enkäten konstrueras.

Exekvering – här sker själva datainsamlingen (intervjuerna) enligt bestämd metod. Detta är projektets tidsmässigt största del som ska generera komplett data från undersökningen.

Sammanställning – i denna fas bearbetas den insamlade datan till statistik, diagram och tabeller, i linje med undersökningens övergripande målformulering och syfte.

Leverans – slutsatser formuleras, rapporten färdigställs i sin helhet och levereras i skriftlig form (.pdf) till beställaren. Vanligt är också att man kommer överens om en muntlig presentation och diskussion kring resultatet.

 


Research One AB
org 559079-8376